Polityka prywatności i cookies

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi.

§1 Dane osobowe

1.1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę (tj. HRC Serwis Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu [61-306], przy ul. Porzeczkowej 2A, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej 7822521094), który jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (dalej RODO).

1.2. Kontakt z administratorem danych osobowych:

 • telefonicznie: 789 070 333 (poniedziałek – piątek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-16:00)
 • mailowo: czesc@coffeejourney.pl

1.3. RORO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik w każdej chwili ma prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe są przechowywane przez Coffeejourney.pl. Aby to zrobić, konieczny jest kontakt mailowy bądź listowy z Coffeejourney.pl.
 • prawo do przenoszenia danych – Co do zasady, Coffeejourney.pl przetwarza dane osobowe użytkowników w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy. Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do użytkownika lub do innego, wskazanego przez niego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Coffeejourney.pl.
 • prawo do poprawiania danych – Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Użytkownik może tego dokonać osobiście, poprzez edycję swoich danych osobowych na stronie konta.
 • prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Coffeejourney.pl, z wyjątkiem następujących sytuacji:- informując Coffeejourney.pl o zaistniałym fakcie poprzez wiadomość e-mail lub listownie                      – wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail, zawierającej newsletter bądź inną informację handlową.                                                                                                                         – edytując ustawienia swojego konta na stronie Coffeejourney.pl
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing –  Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu w następujący sposób:- Informując Coffeejourney.pl o zaistniałym fakcie poprzez wiadomość e-mail lub listownie                      – wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail, zawierającej newsletter bądź inną informację handlową                                                                                                                            – edytując ustawienia swojego konta na stronie
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo zażądać, aby Coffeejourney.pl ograniczył przetwarzanie danych osobowych użytkownika pod następującymi warunkami:- jeśli dane osobowe są niepoprawne, Coffeejourney.pl musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,                                                                          – jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy użytkownik może nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania danych osobowych.         – jeśli Coffeejourney.pl nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 • prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Coffeejourney.pl według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych. 

1.4. Dane osobowe klientów będą wykorzystane w celu:

 • realizowania przepisów prawa,
 • utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych Reklamacji,
 • działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy,
 • wysyłki newslettera.

1.4. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych Klienta może dotyczyć:

 • jego adresu poczty elektronicznej,
 • imienia i nazwiska,
 • numeru telefonu,
 • adresu zamieszkania,
 • adresu IP

1.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne , uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę.

1.6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawny obowiązek Sprzedawcy związany z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

1.7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu               niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§2 Bezpieczeństwo informacyjne

2.1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w RODO, zapewniając zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, w szczególności zabezpieczając dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną.

2.2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu.

§3 Cookies

3.1. Pliki cookies stosowane są w celu:

 • wyświetlania odpowiednich produktów,
 • badań rynkowych.

3.2. Pliki cookies zawierają informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku:

 • adres serwisu,
 • datę umieszczenia,
 • datę ważności,
 • unikalny numer,
 • dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

3.3. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje cookies:

 • sesyjne – które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta
 • trwałe – które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

3.4. Na podtawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

3.5. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu:

 • tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu za pośrednictwem narzędzi jak Google Analitics;
 • wykorzystania interaktywnych funkcji serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, YouTube i Instagram.

3.6. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

3.7. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

4. Okres przechowywania danych:

4.1. Dane przechowywane są od momentu rozpoczęcia ich przetwarzania do momentu usunięcia konta, wycofania zgody na przetwarzanie lub prośby o usunięcie danych. Momentem rozpoczęcia przetwarzania będzie moment wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i przesłanie danych do Coffee Journey.

4.2. Każdorazowo dane przekazane przez użytkownika mogą pozostawać w posiadaniu Coffee Journey w celu świadczenia rękojmi za towary kupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w celach podatkowych lub w celu realizacji innych obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa.

Zapisz się na newsletter

Obiecujemy nie przynudzać!